سنتور عمرم نواختن گرفته است

             نوایش عمر بی زبان من است

              می رود

                     می گریم

                              بایان ارکستر من . . . !